KURS NZS

Niepubliczny Zespól Szkół w Rzeszowie
ul. Kolejowa 1
Galeria CENTER PARK,
III piętro (wejście od ul. Żeromskiego
tel. 574 210 255

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Kwalifikacja A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: technik rachunkowości 431103

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat) a także absolwentów: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

Podjęta nauka na tym kursie:
przygotowuje do prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek.

Będziesz umiał(a):

•          przygotować analizę finansową,
•          korzystać z księgowych programów komputerowych,
•          prowadzić rejestr transakcji finansowych,
•          klasyfikować aktywa i pasywa,
•          prowadzić księgi rachunkowe,
•          rozliczać bilans,
•          sporządzać sprawozdania finansowe,
•          dokonać rozliczeń z fiskusem.

Mając takie kwalifikacje możesz podjąć pracę w biurach księgowych i rachunkowych, w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach. Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie

Dodatkowe informacje dla osób, posiadających określone wykształcenie:

•    jeśli posiada średnie wykształcenie (nie wymagana matura) oraz posiada kwalifikacje A.36 otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł zawodowy:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

•    jeśli przedstawi dokumentację, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, może być zwolniona z uczestnictwa na tych zajęciach.

Plan nauczania

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu) Kwalifikacja: A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej.

20

JOZ - Język obcy zawodowy.

30

KPS - Podstawy komunikacji społecznej.

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

10

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego

Podstawy ekonomii

25

Technika pracy biurowej

20

Statystyka

25

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.65.

Rozliczanie wynagrodzeń

145

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

145

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS

80

Łącznie liczba godzin

540

Wymiar praktyki zawodowej

godzin

2 tygodnie

80